Podpora

Útvar školení a vývoje v oblasti tepelného zpracování svarů

V posledních letech je ze strany zákazníků, v oblasti tepelného zpracování (dále jen TZ), kladen velký důraz na klasifikaci pracovníků, kteří v tomto oboru vykonávají pracovní činnost. Jsou vyžadovány certifikáty operátorů žíhacích zařízení, ale potíž je v tom, že není přesně definováno, jakým způsobem může pracovník certifikát obdržet, co musí absolvovat a jaké znalosti v daném oboru musí prokázat. Běžnou praxí je, že tyto certifikáty vydávají zaměstnavatelé svým pracovníkům, na základě proškolení ovládání a obsluhy žíhacího zařízení, které provede výrobce zařízení a následného absolvování „nějakého“ školení TZ. U nás ve Svarservis Group provádíme každoroční proškolování vlastních zaměstnanců sice již dle evropských osnov, ale stále toto školení nemá charakter akreditovaného kurzu. Tyto postupy jsou však pochopitelné a to z jediného důvodu, že na českém trhu nikdo nenabízí akreditovaný kurz zaměřený na tuto konkrétní oblast.

Proto jsme ve společnosti Hutní montáže – Svarservis, s.r.o. vytvořili Útvar školení a vývoje v oblasti tepelného zpracování svarů (dále jen ÚŠV TZS), kde se budeme zabývat vzděláváním a vývojem spojeným se svařováním a následným TZ.Úkolem ÚŠV TZS bude zajistit, aby absolventi nabyli potřebné vědomosti k provádění tak specifické činnosti, jako je TZ k odstranění zbytkových pnutí vzniklých svařováním, obráběním, ohýbáním a podobně. Aby byla zajištěna vysoká úroveň výuky, budou se na přednáškách podílet jak lektoři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, tak odborníci z praxe. Prostory, konkrétně učebny a laboratoře jsou také nepostradatelnou součástí výuky proto, aby byl zajištěn komplexní efekt celého vzdělávacího programu. Z tohoto důvodu jsme v Dubnu letošního roku započali stavbu budovy školicího střediska v Ostravě v areálu Svarservis Group a v Říjnu bude budova zkolaudována pro účely pořádání kurzů „Pracovníci odpovědníza tepelné zpracování svařovaných spojů“ a podobně zaměřených kurzů, seminářů a přednášek.

Již zmíněný kurz „Pracovníci odpovědní za tepelné zpracování svařovaných spojů“ bude probíhat v pravidelných intervalech. Tento kurz (zkráceně „kurz žíhače“) bude veden dle standardizovaného evropského dokumentu EWF-628r1-10, ve kterém se operátoři (žíhači) děli do tří stupňů. Každý stupeň má jasně charakterizované přístupové požadavky na uchazeče např. délka praxe v oboru, vzdělání, prokázané znalosti apod. Kurzy prvního stupně budou spuštěny zpočátku roku 2014.