Služby

Tepelné zpracování – předehřev a žíhání

Tepelné zpracování prováděné elektroodporovým zařízením

Technologie tepelného zpracování elektroodporovým zařízením je univerzálním a nejpoužívanějším řešením ohřevu svarů ve strojírenství, energetice a při montážích technologických celků. Pomocí široké škály topných prvků a žíhacího zařízení s několika nezávislými regulátory je možno definovat a udržovat požadovanou teplotu na rozměrných složitých svařencích případně na několika menších svarových spojích. Naše zkušenosti při aplikaci této technologie jsou získávány již 15 let na montážních pracovištích v České republice i v zahraničí.

Fotogalerie

Tepelné zpracování prováděné spalováním plynu vysokorychlostními hořáky

Velikost součástí vede stále více k tomu, že již dále není možno provádět tepelné zpracování tradičními postupy. Stabilní zařízení pro tepelné zpracování je často příliš malé na to, aby do něho mohly být umístěny velké součásti. Součásti mohou být dále tak velké a těžké, že transport k zařízení pro tepelné zpracování je obtížný a příliš nákladný.

Z těchto důvodů se nabízejí dva způsoby řešení:

První způsob aplikace je, že vytvoříme ze žíhaného tělesa jakousi dočasnou pec tím, že ho „zabalíme“ do tepelné izolace (samozřejmě předtím jsou nainstalovány termočlánky). Tato metoda je velmi rychlá a méně nákladná, ale lze ji použít jen u těles, která mají takový tvar, kdy po dočasném zaslepení většiny otvorů vytvoří jejich vnitřní prostor vlastní dočasnou pec. Horké spaliny z mobilního hořáku potom vstupují jedním otvorem dovnitř tělesa a druhým ven, ale obsluha hořáku musí udržovat v tělese mírný přetlak, aby zde bylo udrženo homogenní teplotní prostředí. Touto metodou není problém žíhat malá tělesa, ale i značně rozměrná tělesa.

Druhý způsob aplikace mobilních plynových hořáků je v součinnosti s lehkými, tepelně izolovanými panely vč. podpůrné modulové konstrukce pro tyto panely, které dopravíme k zákazníkovi. Tato konstrukce se používá v případě, že je nezbytné vytvořit dočasnou žíhací pec menších, ale i větších rozměrů např. 5m x 5m x 25m. U tohoto způsobu žíhání se hořáky zaústí do pece v čelní stěně – u delších pecí proti sobě v opačných rozích protilehlých stěn – u krátkých pecí stačí hořáky z jedné strany.

Oba způsoby mají jedno společné. Spaliny vznikající hořením plynu ve vysokorychlostních hořácích zajišťující tepelnou energii potřebnou pro tepelné zpracování. Vysoká rychlost proudu horkých spalin z hořáku způsobuje turbulenci u povrchu součásti, a tím dochází ke správnému rozdělení tepla. To vede k účinnému konvekčnímu přenosu tepla. Dostatečný proud horkých spalin je předpokladem pro stejnoměrný ohřev součástí.

Fotogalerie

Pec ze žíhaného tělesa

Rohová pec

Tepelné zpracování – předehřev a žíhání

Vysušování vyzdívek

Elektroohřevy potrubí, nádrží a výsypek topnými kabely

Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků

Stavba a provoz stabilních a dočasných modulárních žíhacích pecí

Simulace teplotních polí

Opravy a servis žíhacích zařízení